Klage på karakterer

Du kan klage på alle karakterer som skal føres på vitnemålet.

Elevvurdering
Vurdering skal hjelpe eleven til å fremme læring, utvikle elevens kompetanse, gi grunnlag for tilpasset opplæring og gi informasjon til hjemmet. Vurdering gis uten karakterer i barneskolen, mens i ungdomskolen gis vurdering både med og uten karakterer. Vurderingen skal beskrive hvordan eleven står i forhold til kompetansemålene i faget, og de andre målene som er beskrevet i lærerplanen.

Klage på karakterer
Du kan klage på alle karakterer som skal føres på vitnemålet. Klageretten gjelder også hvis du ikke får standpunktkarakter. Klagen må være skriftlig og sendes rektor innen ti dager fra du ble kjent med karakteren eller burde ha gjort deg kjent med den. Fylkesmannen i Oslo og Akerhus er klageinstans.

Skolens varsling
Bestemmelsene om varsling i forbindelse med vurdering er endret i de nye forskriftene til friskoleloven som trådte i kraft 1. august 2006. Skolen er ikke lenger forpliktet til å varsle om fare for nedsatt standpunktkarakter, kun når det er fare for at det ikke kan settes termin- eller standpunktkarakter og nedsatt orden og oppførselskarakter.

Utførlige forskrifter finnes i forskrift til privatskoleloven kapittel 3 og 5.