Ung i Oslo 2021

Informasjon til elever og foresatte

I løpet av de to første uken i februar skal elever på 5.-10. trinn på Ryenberget skole delta i undersøkelsen Ung i Oslo 2021. Det er forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet NOVA som gjennomfører spørreundersøkelsen. Målet er å få en oversikt over hvordan barn og unge har det, og hva de driver med i fritiden. Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag fra Oslo kommune, og foregår mens elevene er fysisk til stede på skolen.

Undersøkelsen er en god mulighet for barn og unge til å fortelle politikere, forskere og andre om hvordan det er å vokse opp i byen. Undersøkelsen er viktig i en tid der koronapandemien påvirker barn og unges hverdagsliv på måter som vi tidligere ikke har opplevd.

Hva blir elevene spurt om?

Alle elever får spørsmål om vennskap, familie, skole, nærmiljø, fritidsaktiviteter, mediebruk, mobbing, helse, trivsel og livskvalitet. Også elevenes kjønn, klassetrinn og innvandringsbakgrunn blir kartlagt.

Elever på barnetrinnet får et kortere, alderstilpasset spørreskjema. Elever på ungdomstrinnet får flere spørsmål om familie og skole, og blir også spurt om framtid, regelbrudd og rusmiddelbruk, vold og seksuell trakassering, og om hvordan de har hatt det i koronatiden.

Foresatte som ønsker å se hele spørreskjemaet kan bestille skjemaet gjennom denne linken: https://nettskjema.no/a/ungioslobestilling

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

 • Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen.
 • Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode.
 • Elevene svarer ved å krysse av i spørreskjemaet.
 • Det er mulig å få spørsmålene lest opp i spørreskjemaet. Ved bruk av denne funksjonen, skal hodetelefoner benyttes.
 • Undersøkelsen er åpen fra 1. februar og gjennomføres før påske.

Frivillig deltakelse

 • Undersøkelsen er frivillig for elevene. De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på, og kan slutte å svare underveis, dersom de ønsker det.
 • Foresatte kan reserver sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen. Dette bør skje innen 28. januar 2021.

Personvern

 • Undersøkelsen er anonym. Det er ikke mulig å identifisere enkeltpersoner. Ingen personer vil kunne gjenkjennes når resultatene fra undersøkelsen offentliggjøres.

Beredskap

 • Skolehelsetjenesten vil ha beredskap i etterkant av undersøkelsen for elever som måtte ha behov for det.

Ungdata

 • Ung i Oslo 2021 er Oslo kommune sin Ugdata-undersøkelse, som gjennomføres blant skoleelever over hele landet. Undersøkelsen fra Oslo vil derfor kunne si noe om hvordan det er å vokse opp i Oslo sammenliknet med andre steder i landet.
 • Resultatene bil bli brukt av Oslo kommune og bydelene i utviklingen av tiltak og oppvekstpolitikk og til forskning på barn og unge. Undersøkelsen vil også bli brukt i forsknings- og utviklingsprosjekter, der målet er å framskaffe ny kunnskap om barn og unges oppvekstvilkår.
 • Du finner mer informasjon om Ungdata på ungdata.no.

For information in other languages

https://www.ungdata.no/informasjon-til-ungdom-og-foresatte/informasjonsbrev-pa-andre-sprak/

Ansvarlig for undersøkelsen

Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet på oppdrag fra Oslo kommune. Ønsker du å kontakte forskerteamet, send en e-post til ungioslo@oslomet.no

Prosjektleder Anders Bakken

Forskningsassistent Siri Myrold Osnes

Du kan lese mer om Ung i Oslo 2021 på OsloMet sine nettsider: https://oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/ung-i-oslo-2021/informasjon-foresatte-ung-i-oslo