Ordensreglement

Her finner du skolens reglement for orden og oppførsel.

«Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem» Matt. 6.12

1. Respekt og omtanke
Vi viser omsorg og respekt for hverandre.

OPPFØRSEL

a)   Alle elever skal ta hensyn til hverandre og bidra til et godt læringsmiljø

b)   Plaging, mobbing eller annen krenkende adferd skal ikke forekomme

c)   Alle skal vise god oppførsel, behandle medelever, ansatte og andre vi møter i skolehverdagen med respekt

d)    Banning og annet grovt språk skal ikke forekomme

e)  Elevene skal informere ansatte når medelever utsettes for krenkende adferd

f)     Elevene skal rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte

 

2. Helse og sikkerhet

Vi tar vare på andres og egen sikkerhet og helse, og du skader ikke deg selv og andre ved å være uforsiktig.

ORDEN

a)  Når skolen er i bruk skal vi ikke sykle, bruke rullebrett, sparkesykkel eller rulleskøyter i skolegården. Vi kaster ikke snøball.

b) Alle går ut i friminuttene. Elevene kan ved spesielle anledninger imidlertid være på anvist sted i storefri. Ungdomsskoleelever kan være inne hele storefri. Barneskoleelevene skal ikke forlate skolens område uten tillatelse fra en voksen. Når det ringes inn til undervisning, stiller alle opp på anvist plass

c)  Røyking, snus eller bruk av andre rusmidler er ikke tillatt

OPPFØRSEL

d)  Det er ikke tillatt å ha med farlige gjenstander som for eksempel kniv, fyrstikker eller lighter

e)  Tyggegummi og annet godteri skal ikke spises på skolen uten tillatelse fra lærer.

 

3. Miljø

Vi har det pent og ordentlig rundt oss for å få det trivelig.

 ORDEN

a)  Alle har ansvar for å behandle hele skoleområdet, inventar, datautstyr, skolebøker og annet utstyr pent

b)  Hver klasse har ansvar for å holde orden i og utenfor sitt klasserom

c)  Mobiltelefon og annet digitalt utstyr skal ikke brukes uten at det er gitt spesiell tillatelse. Skolen har eget reglement for bruk av IKT-utstyr

d) Elever som har mobiltelefon med seg til skolen, setter telefonen i «mobilhotellet» ved starten av første time. Telefonen låses ut ved avslutning av skoledagen

 OPPFØRSEL

e) Vi går stille og rolig i trapper og ganger

 

4. Undervisning

Vi bruker undervisningstiden godt slik at alle kan lære mest mulig.

 ORDEN

a)  Elevene møter godt forberedt til undervisningen og har med nødvendig utstyr. Arbeidet skal gjøres til rett tid og frister skal overholdes

b)  Elevene skal møte presis til timene (Orden ved enkelthendelser)

c)  All form for fusk og forsøk på fusk er uakseptabel

d)  Elevene skal følge skolens regler for føring av fravær

OPPFØRSEL

e)  Elevene skal møte presis til timene (Oppførsel ved gjentatte brudd på regelen)

f)  Ingen skal forstyrre undervisningen.

 

5. Hvis ordensreglementet brytes:

Ordensreglementet er laget for at alle skal trives på skolen vår. Sanksjonene vil stå i rimelig forhold til bruddet på ordensreglene og vil komme så nært regelbruddet som mulig.

Dersom eleven ikke overholder de sanksjonene som gis, kan de få nye reaksjoner. Elever gis anledning til å uttale seg muntlig før sanksjoner iverksettes.

Skolen kan ta i bruk følgende sanksjoner:

  • Muntlig irettesettelse fra lærer eller andre ansatte
  • Anmerkning
  • Muntlig/skriftlig irettesettelse fra rektor
  • Muntlig/skriftlig melding til foresatte
  • Få pålegg om å møte før eller etter vanlig skoletid
  • Utføre pålagt oppgave
  • Ved fusk skal oppgaven utføres på nytt før vurdering
  • Ved ødeleggelse eller hærverk kan elev eller foresatte pålegges å betale inntil 5000 kr eller reparere skaden, jfr. Lov om skadeserstatning
  • Miste rett til bruk av skolens utstyr i en avgrenset periode
  • Skolen har rett til å inndra gjenstander som ikke skal brukes i skoletiden. Gjenstander som brukes uten tillatelse, blir inndratt og må hentes i administrasjonen etter skoletid
  • Nedsatt orden og/eller oppførselskarakter
  • Straffbare forhold meldes politiet
  • Bortvisning fra klasse/gruppe i timen eller frikvarter etter faglærers avgjørelse, jf. Friskoleloven § 3 -10
  • Bortvisning fra resten av dagen etter rektors avgjørelse, jf. Friskoleloven § 3 -10. Rektor skal først rådføre seg med elevens lærer. Foresatte til elever fra 1.-7. klasse skal varsles før det blir satt i verk bortvising for resten av dagen
  • Bortvisning inntil tre dager for elever i 8. – 10. klasse etter rektors avgjørelse, jf. Friskoleloven § 3 -10. Rektor skal først rådføre seg med elevens lærer. Dette er et enkeltvedtak og kan påklages Fylkesmannen
Når hensynet til de andre elevene tilsier det, kan en elev i særlige tilfelle flyttes til en offentlig skole i hjemkommunen, jf. Friskoleloven § 3-3. Hjemkommunen gjør vedtak om dette, departementet er klageinstans.                                                                                             

Reglementet gjelder på skolens område, skoleturer, leirskole og andre arrangementer som skolen har ansvar for.

Vedtatt i skolestyret 10.sept.2015.