Nye søkere

 

Last ned søknadsskjemaet over og send det på e-post til post@ryenbergetskole.no

Ryenberget skole ønsker å hjelpe foreldrene med å gi elevene en undervisning og oppdragelse som er basert på Guds ord. Dette vil vi gjøre gjennom å gi elevene solid kristendomsopplæring og gode allmennkunnskaper, og ved å søke å utvikle den enkelte elevs evner og anlegg. Målet er at skolen sammen med hjemmet kan bidra til at eleven velger å følge Jesus, og får leve et rikt liv til Guds ære og medmenneskers beste.

DELKs livssynsskoler er forpliktet på den evangelisk-lutherske bekjennelse. Kristendomsundervisningen er obligatorisk, og det gis ikke fritak fra denne (jfr. Lov om frittstående skolar (Friskolelova) § 3-12).

Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlig grunnskole, og hele landet er inntaksområde (jf. Friskolelova § 3-12). Søknad om elevplass sendes på skolens søknadsskjema. Skoleledelsen vil normalt invitere til samtale med søkeren og foresatte i forbindelse med inntaket. Skolens styre vedtar før hvert inntak maksimum antall elevplasser for hver klasse.

Dersom det er flere søkere enn det privatskolen har kapasitet til å ta inn, vil opptaket skje etter følgende prioritering:

  1. Barnet eller foresatt er medlem av DELK
  2. Barn av foresatte som er i eller avslutter misjonstjeneste for DELK
  3. Barn som har/har hatt søsken ved skolen
  4. Barn av skolens ansatte
  5. Barn som må bytte skole på grunn av flytting
  6. Søsken som søker samtidig
  7. Loddtrekning

 

For 1.klasse er søknadsfristen 1.november året før skolestart. Søknadsfristen er ikke absolutt. Ved ledig kapasitet vil skolen foreta nye inntak den 1. i hver måned frem til 1.september året etter. Prioriteringslisten er gjeldende ved hvert inntak.

For 2.-10.klasse er søknadsfristen 1.mars samme skoleår som ønsket skolestart. Søknadsfristen er ikke absolutt. Ved ledig kapasitet vil skolen foreta nye inntak den 1. i hver måned frem til 1.september samme år. Prioriteringslisten er gjeldende ved hvert inntak. Elever som må bytte skole på grunn av flytting og barn av skolens ansatte vil, ved ledig kapasitet, også tas inn etter 1.september.

Rektor avgjør søknad om inntak i henhold til reglement. Rektors avgjørelse kan kreves forelagt skolens styre til behandling. Vedtaket om inntak eller avslaget på søknad om inntak er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven § 2 og kan påklages innen 3 uker. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er klageinstans.

Reglementet er vedtatt i styret ved Ryenberget skole 28.jan 2016 (Sak 04/16) og basert på Friskolelova, §3-1