Velkommen!

Ryenberget skole er en kristen grunnskole, som drives av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) og er godkjent etter Friskolelova. Alle, uavhengig av tros- og livssynsbakgrunn, som fyller vilkårene for inntak i offentlig grunnskole, er velkommen til å søke skoleplass hos oss. Hele landet er inntaksområde (jf. Friskolelova § 3-12)

Vi som jobber på Ryenberget skole er stolte av skolen vår og ønsker å jobbe hver dag for å løfte elevene våre faglig, sosialt og åndelig. 

Skolen har små klasser og høy lærertetthet som gir et godt miljø for trivsel, læring, ro og orden. De fleste klassene har to kontaktlærere og “alle kjenner alle” – mentaliteten står sterkt. Vennskap på tvers av klassene er en selvfølge. Vi har plass til 20 elever i hver klasse på barnetrinnet og 26 på ungdomstrinnet.

Skole er kunnskap og fag, men også mye mer enn det. På Ryenberget ønsker vi ikke bare å lære for skolen, men for livet. Vi ønsker å utruste elevene våre slik at de kan stå trygge i troen og trygge i seg selv i møte med det samfunnet vi lever i. Dette vil vi gjøre gjennom å gi elevene solid kristendomsopplæring og gode allmennkunnskaper, og ved å søke å utvikle den enkelte elevs evner og anlegg. Målet er at skolen sammen med hjemmet kan bidra til at eleven velger å følge Jesus, og får leve et rikt liv til Guds ære og medmenneskers beste.

Skolens visjon er:

KLOKSKAP – BEGEISTRING – OMTANKE 

Vi sier at Ryenberget skole skal være en skole til å tro på. Troen på Jesus setter preg på skoledagene våre og er en naturlig del av den virkeligheten som blir formidlet. Du kan lese mer om skolens historie, satsningsområder og visjon, her.

Vi vil ønske deg varmt velkommen til Ryenberget skole!

Søknadsskjemaet kan lastes ned og sendes på epost til post@ryenbergetskole.no